ANBI

Algemene Informatie
Naam: Stichting Effective Foundation
RSIN-nummer: 858455900

Contactgegevens
Adres: Overtoom 141, 1054 HG Amsterdam
Email: mail@effectivegiving.org

Doelstelling
Kennisontwikkeling en educatie op het gebied van de meest effectieve bevordering van het algemeen belang door middel van geven en investeren in Nederland en in het buitenland, waardoor het welzijn van alles wat leeft op aarde wordt bevorderd, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Missie
Kennisontwikkeling en educatie op het gebied van de meest effectieve bevordering van het algemeen belang door middel van geven en investeren in Nederland en in het buitenland.

Werkzaamheden

 • het ontwikkelen en uitdragen van het expertisedomein waarbij maximaliseren van maatschappelijk rendement door middel van geven en/of investeren voorop staat, waarbij de reeds bestaande internationale kennis op dit terrein wordt vertaald naar een pragmatische standaard met het doel om zoveel mogelijk mensen en organisaties te involveren met effectief geven en/of investeren;
 • het overdragen van kennis aan particulieren, bedrijven, vermogensfondsen en professionals hoe effectief bij te dragen aan het algemeen belang in het binnenland en buitenland;
 • het verder ontwikkelen van kennis rondom het effectief geven en/of investeren, waaronder begrepen het initiëren en faciliteren van onderzoeksprojecten die direct of indirect inzicht geven aan de effectief geven en/of investeren kennis om het meest effectief het algemeen belang in het binnenland en buitenland te bevorderen;
 • het (laten) organiseren van lezingen, cursussen, workshops, educatieprogramma’s, projecten, evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten over effectief geven en/of investeren;
 • samen te werken met diverse organisaties en instellingen teneinde de impact van effectief geven en/of investeren te vergroten teneinde het maatschappelijk rendement van schenkingen en/of investeringen verder te maximaliseren;
 • bekendheid te geven, in de meest ruime zin, aan nut en noodzaak van effectief geven en/of investeren bij het vormgeven van schenkingen en/of investeringen ten behoeve van het algemeen nut;
 • het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn voor het effectief bij te dragen aan het algemeen belang in het binnenland en buitenland;
 • het ondersteunen van andere organisaties die effectief geven en/of investeren voor het algemeen belang bevorderen, met door middel van donaties, het delen van kennis, of anderszins.

Bestuur
Jeroen Thissen (voorzitter)
Kellie Liket (secretaris)
Simon Govers (penningmeester)

Beloningsbeleid

 • De leden van het bestuur, de raad van advies ontvangen conform de bepalingen van artikel 13.1 van statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.
 • De directie krijgt voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.
 • Voor het personeel geldt een marktconforme beloning.

Activiteiten – 2020

 • In 2020 zijn (online) masterclasses en andere bijeenkomsten georganiseerd om de kennis op het gebied van effectief geven van de deelnemende organisaties en individuen te vergroten.
 • Daarnaast adviseert Effective Giving op een onafhankelijke en (in principe) kosteloze basis individuen en organisaties hoe zij hun philantropie zo effectief mogelijk kunnen laten zijn. Teneinde dit advies zo goed mogelijk te kunnen geven wordt eigen onderzoek gedaan.Daarnaast participeert Effective Giving in het onderzoek van andere organisatie en neemt ze deel aan (internationale) discussies.
 • Door middel van het bezoeken van (online) evenementen, het geven van (internationale) lezingen is meer bekendheid gegeven aan effectief geven en de organisatie.
 • De organisatie is in 2018-2019 stormachtig gegroeid. Ondanks deze groei en de soms bijbehorende organisatorische groeistuipen is het aantal kansen en mogelijkheden voor Effective Giving te groot voor het aantal werknemers. Dit betekent dat Effective Giving de focus meer komt te liggen op het benaderen van mensen en organisaties die de grootste impact kunnen hebben op het verbeteren van het welzijn van de wereld. De nadruk zal minder komen te liggen op het “promoten” van de organisatie en het Effectief Geven in het algemeen.

Financiële verantwoording 2019

Financiële verantwoording 2020